ระบบบริหารจัดการห้องเรียน (RoomServices) :: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาประกาศปิดระบบจองห้องเรียนออนไลน์
หากประสงค์ขอใช้งานห้องเรียนโปรดติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขภายใน 666711,666717